Voorjaarsnota 2019

Overzicht programmabegroting 2019 - 2022

Bedragen x € 1.000

Vastgestelde begroting 2019 - 2022

2019

2020

2021

2022

Lasten

2.425.685

2.425.198

2.378.445

2.374.421

Baten

2.323.808

2.349.960

2.342.988

2.332.855

Resultaat voor bestemming

101.877

75.237

35.456

41.566

Dotaties

157.053

44.188

25.447

8.277

Onttrekkingen

258.930

119.425

60.903

49.843

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

Totale lasten en baten per jaar

  2.582.738

  2.469.386

  2.403.892

  2.382.698

(inclusief dotaties en onttrekkingen)

ga terug