Voorjaarsnota 2019

Uitvoering WMO en jeugdhulp

Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat Den Haag een tekort van ruim € 22 mln. heeft op de uitvoering van de WMO- en Jeugdhulp. Bij het halfjaarbericht is daarnaast incidenteel € 11 mln. extra in het programma Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid gestoken om de voorziene tekorten over 2018 te verkleinen. Opgeteld is daarmee sprake van een tekort van € 35,5 mln. over 2018. Bij ongewijzigd beleid dreigt dit tekort op te lopen tot meer dan € 40 mln. De hoofdoorzaak van het tekort is dat meer mensen intensiever gebruik maken van de voorzieningen dan waar de rijksvergoeding rekening mee houdt.

Het tekort op WMO- en Jeugdhulp doet zich niet alleen in Den Haag voor, maar speelt landelijk. Het landelijke tekort bedraagt circa € 850 mln. Het Rijk onderzoekt de oorzaken van dit tekort. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Mogelijk komt het rijk naar aanleiding van het onderzoek met aanvullende maatregelen het landelijke tekort te verkleinen. Vooruitlopend op de uitkomsten van de onderzoeken zin er aanwijzingen dat het rijk extra geld voor de uitvoering van de Jeugdhulp ter beschikking stelt. De inschatting is dat Den Haag in 2019 en 2020 jaarlijks € 10 mln. extra van het rijk krijgt. In de jaren daarna neemt dit bedrag af tot € 6 mln. per jaar. Zekerheid over deze budgetten kan pas na besluitvorming bij het rijk worden gegeven.

De extra rijksmiddelen verkleinen het Haagse tekort, maar zijn onvoldoende om het helemaal op te lossen. Daarom bereidt het college een pakket van maatregelen voor om er voor te zorgen de uitgaven weer binnen de begroting te brengen. Het is daarbij onvermijdelijk keuzes te maken over de beleidsuitvoering binnen het programma Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid.

De komende tijd wordt benut om de bedragen nader uit te harden en maatregelen verder uit te werken. Bij de uitwerking zullen we goed kijken naar de gevolgen voor de stad. Het college legt de voorgenomen maatregelen als onderdeel van de conceptbegroting 2019 aan de gemeenteraad voor.