Voorjaarsnota 2019

Verkoop Eneco

In het coalitieakkoord 2018-2022 is de beoogde verkoop van de Haagse aandelen in Eneco opgenomen. Eind december 2018 hebben Eneco en haar aandeelhouders besloten om Eneco te verkopen via een gecontroleerde veiling. De verkoop van Eneco is aangekondigd en aan de potentiële kopers is gevraagd hun interesse in Eneco kenbaar te maken. Op dit moment is de pre-kwalificatiefase afgerond en vindt fase 1 van het verkoopproces plaats. In deze fase wordt geïnteresseerde partijen gevraagd een niet bindende bieding uit te brengen. De huidige verwachting is dat de geselecteerde koper eind 2019 bekend zal zijn en kort daarna aan alle 44 aandeelhoudende gemeenten zal worden voorgelegd voor een Definitief Besluit in 2020. Ten behoeve van het Definitief Besluit zullen de aandeelhouderscommissie (AHC) in samenwerking met Eneco en de adviseurs een informatiepakket opstellen. Tussentijds worden alle aandeelhoudende gemeenten periodiek geïnformeerd.
Uit het bovenstaande volgt, voor de financiële verwerking, dat de verkoopopbrengst (nog) niet kan worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2020-2023. Na vaststelling van het Definitief Besluit (in 2020) zullen de opbrengsten, middels een separaat raadsbesluit, in de Haagse meerjarenbegroting worden verwerkt.