Voorjaarsnota 2019

Leeswijzer

Leeswijzer

Met de voorjaarsnota schetst het college het budgettaire beeld voor de meerjarenbegroting van de gemeente Den Haag. Dit dient als uitgangspunt voor de verdere begrotingsvoorbereiding. Bij de ontwerpbegroting doet het college de gemeenteraad voorstellen voor het te voeren beleid in de komende jaren en om voorziene ontwikkelingen van een oplossing te voorzien. Tegenvallers worden in beginsel binnen een programma opgevangen. Uiteraard hebben wij hierbij oog voor de gevolgen voor de stad.

In de voorjaarsnota presenteren we de exogene ontwikkelingen ten opzichte van de huidige, door de raad vastgestelde, meerjarenbegroting. Hieruit volgt het budgettaire beeld voor de ontwerpbegroting 2020-2023. In de tabellen zijn de plussen voordelig voor het meerjarenbeeld, en de minnen nadelig. Het beeld wordt waar nodig geactualiseerd in het verdere proces van de begrotingsvoorbereiding.

Na deze leeswijzer wordt een korte kernboodschap gepresenteerd over het budgettaire beeld van de Haagse meerjarenbegroting. In de navolgende onderdelen worden de verschillende elementen nader toegelicht.

Van begroting, via de jaarrekening naar de voorjaarsnota geeft het financiële vertrekpunt vanuit de programmabegroting 2019 en behandelt kort welke inhoudelijke ontwikkelingen uit de jaarrekening 2018 doorwerken in de voorliggende voorjaarsnota.

Vervolgens staan we stil bij de ontwikkelingen die de gemeentelijke financiën beïnvloeden, zonder dat de gemeente hier direct op kan sturen. Dit beperkt zich tot de factoren die rechtstreeks betrekking hebben op de algemene middelen van de gemeente. De financiële vertaling van deze exogene ontwikkelingen is gebaseerd op wat op dit moment bekend is.

In exogene ontwikkelingen - baten komen de drie onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de baten-kant (inkomsten) van de gemeente. Dit zijn het gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de dividenden uit gemeentelijke deelnemingen.

In exogene ontwikkelingen - lasten komen de vijf onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de lasten-kant (uitgaven) van de gemeente. Het betreft de loon- en prijscompensatie, areaal (groei van de stad), de rentelasten en de investeringsruimte. Ten behoeve van de voorjaarsnota is ook in beeld gebracht hoe het staat met het weerstandsvermogen van de gemeente.

In afspraken groei met groei presenteren we de bestaande afspraken en de financiële gevolgen van de “groei-met-groei”-systematiek. Met ingang van de Programmabegroting 2017-2020 werkt de gemeente met deze financieringssystematiek, waarmee de opbrengsten van de groei van de stad deels ten goede komen aan de investeringen die verdere groei van de stad accommoderen.

In overige aandachtspunten en ontwikkelingen komen een aantal majeure, beleidsmatige aandachtspunten en ontwikkelingen die impact hebben op het financiële meerjarenbeeld voor de komende jaren van de gemeente als geheel voor. Deze zijn aanvullend op de exogene ontwikkelingen en hebben direct een weerslag op de gemeentelijke financiën van Den Haag.

Tenslotte de conclusie en een korte vooruitblik.

En tevens is er de drie bijlagen aanvullende informatie opgenomen. Het betreft cijfermatige overzichten te weten het overzicht programmabegroting 2019-2022, overzicht centrale reserves, én een uitgebreide toelichting op de verschillende gemeentelijke risico’s in toelichting op de gemeentelijke risico's.