Voorjaarsnota 2019

Investeringsruimte MIP

Investeringen in de openbare ruimte, gebouwen en automatisering worden opgenomen in het meerjarige investeringsplan (MIP). Jaarlijks bepaalt de gemeente of en hoeveel ruimte in het MIP aanwezig is voor nieuwe plannen. Omdat de voorziene vrijval tot en met 2022 al in de vastgestelde meerjarenbegroting is verwerkt en toebedeeld, richt deze schouw zich met name op 2023.
Vrijval op kapitaallasten (rente en afschrijven) kan ontstaan als investeringen volledig zijn afgeschreven, door afnemende rentelasten op investeringen wegens daling van de boekwaarde, door vertraging in de uitvoering en bij een goedkopere uitvoering van de investering. Vrijval vindt enkel plaats bij investeringen die van structurele kapitaallasten zijn gedekt. Als investeringen met incidentele middelen zijn gedekt (toegevoegd aan de activareserve, geldt dat voordelen enkel ontstaan bij het voordeliger uitvoeren van projecten.
Slechts een deel van de vrijval is heroverweegbaar voor het algemene kader. Voor onderwijshuisvesting en gemeentebrede automatisering geldt de afspraak dat vrijvallende investeringsmiddelen beschikbaar blijven voor nieuwe investeringen binnen deze beleidsvelden. Hiernaast geeft de regelgeving (verordening financieel beheer en beleid) de mogelijkheid om voor- en nadelen op investeringen te verrekenen. In de begroting wordt hierover besloten. Tenslotte wordt bij het bepalen van de vrije ruimte in het MIP rekening gehouden met uit te voeren noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
Uit bovengenoemde ontwikkelingen volgt dat er op dit moment binnen het MIP als geheel geen ruimte beschikbaar is gekomen voor extra investeringen.

ga terug