Voorjaarsnota 2019

Negatieve reserves

Na verrekening van het jaarrekeningresultaat 2018 hebben drie programmareserves een negatieve stand. Het gaat hierbij om de programmareserves 2 - College & Bestuur (-/- €0,4 mln.), 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid (-/- € 21,6 mln.) en 11 – Economie (bijna nihil). Ook is het saldo, na verrekening van het resultaat 2018, de centrale bedrijfsvoering reserve € 11,6 mln. negatief. Zie overzicht centrale reserves voor een totaal overzicht van de centrale reserves.
Conform de Verordening Financiële Beheer en beleid (artikel 5:7 lid 6) komt de desbetreffende portefeuillehouder(s), namens het college, met een voorstel om deze reserves binnen maximaal twee begrotingsjaren (vanaf het begrotingsjaar waarin het tekort is gerealiseerd) tenminste op nihil te krijgen. Deze zogenaamde herstelplannen vergroten de financiële opgaven en moeten eveneens worden betrokken bij de verdere begrotingsvoorbereiding.