Voorjaarsnota 2019

Gemeentelijke belastingen

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Belastingopbrengsten

2019

2020

2019

2020

2021

2022

2023

Onroerendzaakbelasting (OZB)

0

0

0

0

0

0

3.500

Parkeerbelasting

600

900

3.900

7.000

7.000

7.000

7.000

Toeristenbelasting

0

0

0

78

158

241

598

Bijstelling belastingen 

600

900

3.900

7.078

7.158

7.241

11.098

Onroerend zaakbelasting (OZB)
De stad groeit. Het aantal inwoners en het aantal huizen in Den Haag neemt toe. Hierdoor zijn er ook meer huishoudens die OZB betalen. Omdat er meer huizen zijn, neemt de OZB-opbrengst structureel toe.
In het budgettair kader 2018 is meerjarig rekening gehouden met deze ontwikkelingen en zijn de opbrengsten meerjarig oplopend bijgesteld. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken, en meerjarig financieel vertaald, dat de OZB trendmatig wordt aangepast (inflatiecorrectie) voor 2,2%. Ook hiervoor zijn de begrote opbrengsten meerjarig oplopend opgenomen.
De uitkomsten van de jaarrekening 2018 en de actuele taxatiegegevens vormen geen aanleiding om de meerjarenbegroting op dit onderdeel te herzien. De consistente lijn wordt doorgezet; ook na 2022 groeit de stad door en deze groei is nog niet geraamd. Daardoor wordt er in de begroting een nieuwe jaarschijf geraamd met een meeropbrengst van € 3,5 mln. Hierin is rekening gehouden met een accres van € 1,3 mln. en een trendmatige aanpassing (2,2% meerjarig) van € 2,2 mln.

Parkeerbelasting
In de programmarekening 2018 is een voordeel behaald van € 9,5 mln. op parkeren. Het betreft in belangrijke mate een structureel voordeel. In het coalitieakkoord is rekening gehouden met een structurele stijging van de parkeerbaten. Daarom leidt niet de hele € 9,5 mln. tot extra baten. Als rekening gehouden wordt met de reeds in de begroting opgenomen parkeerbaten, bedraagt het netto begrotingseffect € 3,9 mln. in 2019. Daarnaast nemen vanaf 2020 de parkeerbaten toe omdat betaald parkeren in Duinoord en Zorgvliet wordt ingevoerd. Tot slot is rekening gehouden met de indexatie van de parkeertarieven. Het structurele effect van de parkeerbelasting bedraagt € 7 mln. vanaf 2020.

Toeristenbelasting
De tarieven voor toeristenbelasting worden conform staand beleid geïndexeerd. Sinds het Budgettair kader 2018 is in de meerjarenraming rekening gehouden met een structurele groei (3%) van het aantal betaalde overnachtingen per jaar. In het coalitieakkoord is vervolgens een tariefverhoging van € 1, - per overnachting doorgevoerd en zijn de begrote opbrengsten hiermee verhoogd. Om de consistente lijn van 3% groei per jaar te continueren, worden de opbrengsten in de begroting oplopend aangepast tot structureel € 0,6 mln. in 2023.

Hondenbelasting

De tarieven voor hondenbelasting worden conform staand beleid geïndexeerd. De hondenbelasting wordt echter, op basis van het coalitieakkoord, met ingang van 2021 afgeschaft. Op basis van de gerealiseerde opbrengst over 2018 en de prognose 2019, dat het aantal geregistreerde honden terugloopt, wordt de begroting voor 2019 en 2020 niet meer bijgesteld.

ga terug