Voorjaarsnota 2019

Verbonden partijen

Van diverse deelnemingen ontvangt de gemeente dividend. De hoogte van het dividend is afhankelijk van de winst van de onderneming in kwestie en verschilt van jaar tot jaar. Jaarlijks wordt de verwachte dividendopbrengsten geactualiseerd op basis van de in het lopende jaar ontvangen bedragen en de meerjarenperspectieven van de betrokken deelnemingen.

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Verbonden partijen

2019

2020

2019

2020

2021

2022

2023

Dividend HMS (afvalstoffenheffing)

100

0

0

0

0

0

0

Lagere afvalkosten HMS (afvalstoffenheffing)

-100

0

0

0

0

0

0

Dividend HTM Personenvervoer

500

0

0

0

0

0

0

Dividend Eneco

3.302

11.256

0

0

0

0

0

Dividend BNG

0

0

1.457

1.457

1.457

1.457

1.457

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

550

0

0

0

0

0

0

Bijstelling verbonden partijen

4.352

11.256

1.457

1.457

1.457

1.457

1.457

HMS
Het resultaat N.V. HMS is in 2019 incidenteel ca. € 0,1 mln. hoger. Het gehele dividend van HMS komt in de gemeentelijke begroting ten gunste van de voorziening afvalstoffenheffing. Deze mutatie leidt, per saldo, daarom niet tot verandering van het budgettair kader.

HTM Personenvervoer
Op basis van de verwachte resultaten over 2018 van de HTM verwacht de gemeente Den Haag een hogere dividendopbrengst. Deze incidentele meeropbrengst van € 0,5 mln. komt ten gunste van het budgettair kader.

Eneco
De Haagse begroting houdt rekening met € 8 mln. dividend Eneco. Eneco heeft aangekondigd dat Den Haag in 2019 kan rekenen op een dividenduitkering van € 11,3 mln. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 3,3 mln. Voor 2020 wordt eveneens een dividenduitkering van € 11,3 mln. verwacht. Omdat in het coalitieakkoord geen rekening gehouden is gehouden met dividendopbrengsten in 2020 vanwege de beoogde verkoop per 2019, komt deze opbrengst volledig ten gunste van het budgettair kader.

BNG
De Haagse begroting houdt rekening met een dividenduitkering van € 2,2 mln. Recent heeft de BNG aangekondigd de dividenduitkering te verhogen van 25 naar 50 procent van de winst. Bij het opstellen van de Haagse begroting 2018 is deels op deze ontwikkelingen vooruitgelopen. Desalniettemin kan de verwachte dividenduitkering BNG met € 1,457 mln. structureel extra worden bijgesteld.

Veiligheidsregio Haaglanden
De jaarrekening van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) over 2018 laat een voordelig saldo zien van € 1,4 mln. De VRH is voornemens van dit resultaat ruim € 1 mln. terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, waarbij ook de post Onvoorzien (ca. € 0,1 mln. voor Den Haag) niet in rekening worden gebracht. Uitgaande van een aandeel van Den Haag van ruim 50% in de VRH betekent dit voor Den Haag een verwachte incidentele baat in 2019 van ca. € 0,55 mln. in 2019.

ga terug