Voorjaarsnota 2019

Bijstandsverlening (BUIG-budgetten)

Het Rijk heeft in 2015 een nieuw verdeelmodel ingevoerd voor de verdeling van bijstandsmiddelen, ook wel het BUIG budget. Dit verdeelmodel heeft de afgelopen jaren een structureel nadelig effect gehad voor de gemeente Den Haag. In het budgettair kader 2018 is het knelpunt structureel voor 36 mln. gerepareerd uit de algemene middelen.
Op basis van de huidige inzichten is er potentieel sprake van een structureel licht positief resultaat op het BUIG-budget. In het tweede kwartaal komt het Rijk echter met een aanpassing van het macrobudget, dit heeft gevolgen voor de gemeente Den Haag. De inschatting is dat Den Haag minder middelen zal ontvangen van het Rijk. Indien de ontwikkeling van de prognose hiertoe aanleiding geeft, zal deze worden betrokken bij de verdere begrotingsvoorbereiding.