Voorjaarsnota 2019

Areaal

Den Haag groeit. Door de groei van de stad krijgen we meer geld uit het gemeentefonds en nemen de belastinginkomsten toe, bij gelijkblijvende tarieven. Als de stad groeit, betekent dat echter ook dat meer geld nodig is voor bijvoorbeeld beheer, onderhoud en dienstverlening. Deze volumeontwikkelingen noemen we areaaluitbreiding. Het gaat hierbij om onvermijdbare kosten. Elk jaar wordt bij de begrotingsvoorbereiding vastgesteld hoe groot de areaaluitbreiding voor het volgende jaar is.
De areaalsystematiek is in de afgelopen periode tegen het licht gehouden en geactualiseerd (RIS302477). De reden hiervoor was drieledig. Als eerste stamde de areaalsystematiek van de gemeente Den Haag uit het midden van de jaren negentig en was aan herziening toe omdat de uitgangspunten niet meer actueel zijn. Ten tweede is conform de afspraak uit het coalitieakkoord 2018-2022 het sociaal domein ingepast. En als derde doen we met de actualisatie recht aan de motie “Houd de groeiende stad leefbaar” (juli 2017).

De financiële bijstelling voor areaaluitbereiding is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Areaal

2019

2020

2019

2020

2021

2022

2023

Nieuwe jaarschijf 2023

0

0

0

0

0

0

-1.621

Inpassing sociaal domein

0

0

0

-1.377

-2.754

-4.131

-5.508

Bijstelling o.b.v. actuele prognose 

0

0

0

-5.380

-5.149

-4.918

-4.687

Bijstelling areaal

0

0

0

-6.757

-7.903

-9.049

-11.816

De jaarschijf 2023 komt erbij in de nieuwe begroting. De areaaluitbreiding voor 2023 wordt als eerste stap bij de actualisatie geraamd. Dit bedraagt € 1,6 mln. voor 2023.

De rijksbijdrage voor het sociaal domein is vanaf 2019 onderdeel van het Gemeentefonds. Deze inpassing (zie gemeentefonds) als gevolg dat het sociaal domein vanaf 2019 ook meeloopt in de bepaling van de benodigde reservering voor volumeontwikkelingen (areaal). Dit betekent dat er jaarlijkse een structurele extra reservering nodig is van ca. € 1,4 mln. (cumulatief). Door de raming van het sociaal domein in het gemeentefonds ontstaat er ook extra accres ter dekking van de trend en areaal.

Tot slot volgt de daadwerkelijke bijstelling op basis van actuele prognoses voor groei van de stad. De prognose van het aantal nieuwe woningen is daarvoor vooral bepalend. Voor 2020 wordt een groei verwacht van 7.567 inwoners en 4.140 woningen. Voor de jaren daarna is uitgegaan van de langjarig gemiddelde groei.

Groei aantal inwoners

2019

2020

2021

2022

2023

Begroting 2019-2022

      6.337

       2.500

       2.500

       2.500

       2.500

Actuele prognose

      6.337

       7.567

       2.500

       2.500

       2.500

Bijstelling *

              -  

      5.067

              -  

              -  

              -  

Groei aantal woningen

2019

2020

2021

2022

2023

Begroting 2019-2022

      3.873

       1.528

       1.528

       1.528

       1.528

Actuele prognose

      3.873

       4.140

       1.368

       1.368

       1.368

Bijstelling *

              -  

      2.612

         -160

         -160

         -160

N.B. (*) In 2020 stijgt de groeiprognose flink. Dit is het gevolg van het verschil tussen de prognose volgens Den Haag in Cijfers en de prognose gebaseerd op de Haagse groei-ambitie. Er vindt nacalculatie plaats in het jaar volgend op het begrotingsjaar (zoals afgesproken in de geactualiseerde uitgangspunten van de areaalsystematiek). Hierdoor wordt de begroting op termijn altijd voor het juiste bedrag gecompenseerd.

ga terug